Vad är motiverande samtal

Vad är motiverande samtal

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. MI utvecklades under 1980–1990-talen av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick.

Här arbetar vi mera med motivation och drivkrafter och det positiva.

Motivation kan beskrivas som den kraft som aktiverar en individ eller system att uppnå ett mål. Allmänt sett tillämpligt på människor eller djur och i regel inte på organisationer, men det vill jag lägga till. Denna motivation handlar i regel om behovstillfredsställelse och motiv för ett agerande. Dessa motivatorer kan vara intrinsic eller extrinsic, d v s samspelande faktorer av antingen extern karaktär eller intern karaktär.

Drivkrafter är de processer i samtiden som förändrar institutioner och individer. Det kan vara enskilda faktorer, men är i regel komplex av olika faktorer, som påverkar en individ eller organisation. Viktigt för förståelse av fenomenet är systemteori och fenomenet trender.

Strategin är att skapa nya tankebanor runt beteendet, och slutligen föreställa sig vad som går att vinna på förändring. Behandlarens roll skulle kunna sammanfattas som att hjälpa klienten att formulera en egen förståelse av sitt problem, egna argument för förändring, och att stärka dennes beslut och åtagande att genomföra förändringen. Det finns behandlingsmetoder som baseras på dessa principer, men i sig självt är MI (motivational interviewing / motiverande samtal) snarare ett förhållningssätt för rådgivning.

image001-960